تجویز عینک

 

تجویز عینک

 

کسانی که به علت ضعیفی چشم , از عینک طبی استفاده می کنند معمولا یا دوربین هستند و یا نزدیک بین .به این معنی که فرد یا اجسام دور را واضح نمی بیند که می بایست ازعینک طبی دور استفاده نماید و یا فرد اجسام نزدیک را واضح نمی بیند ، که میبایست از عینک طبی نزدیک استفاده نماید .

 

 optician in harrow family friendly

 

عدسی های مرتبط با پیرچشمی

 

با افزایش سن و ورود به سن 40 سالگی به تدریج قدرت چشم برای واضح دیدن اشیا در تمام فواصل کاهش می یابد و فرد برای دیدن اشیا در فاصله نزدیک احتیاج به تصحیح عیب انکساری دارد، چنان چه این فرد برای دیدن اشیا در فاصله دور نیز از عینک استفاده می کند، نیاز به دو عینک خواهد داشت. برای جلوگیری از داشتن دو عینک عدسی های دو کانونی، سه کانونی اداری و تدریجی در دسترس هستند. عدسی های اداری برای محیط کار طراحی شده اند و دید نزدیک و بینابینی را تامین می کنند.

 

 Trial Frame5354

انواع عینک طبی دودید


          •    عینک دودید ناخنی   ( Bifocal Flat Top Finished Lens)
          •    عینک دودید تدریجی   ( Progressive Top Finished Lens )

 

 

تجهیزات مرتبط با تجویز عینک در درمانگاه دکتر صداقت

 

80194 7919527

 

phhu02 000 a