توپوگرافی Tomey

tomey1S 4

 

 

این دستگاه نیز جهت بررســی نامنظمی های سطح قرنیه و تشخیـص بیمــاری های اکتاتیک قرنــیه مـــورد استفاده قرار می گیرد. تکنیک تصویر برداری در این دستگاه کراتوســـکوپی کامپیوتری (placido disk- based) است که با آنالیز مایرهای تشکیل شده روی سطح قرنیه قدرت انکساری نقاط مختلف قرنیه را محاسبه کرده و اندکس های مورد نظر پزشک را ارائه می دهد. با توجه به تکنیک دستگـاه، خصوصیـات سطح خلفی قرنیه در این روش قابل ارزیابی نمی باشند.