پنتاکم

pentacam

 

 

این دستگاه یکی از سیستم های ارزیابی ساختمان های قدامی چشم است که با بهره گیری از یک روش خاص تصویربرداری ( Scheimpflug camera ) و اطلاعـــات دقیق و قابل اعتمـــادی از قرنیه و اتــاق قـدامی در اختیار جراح گذاشته و وی را در اخذ تصمیم مناسب برای اقدام درمانی برای بیمار یاری می رساند.

 

 

grauer star diagnose oculus pentacam

 

 

از جمله ی مهمترین این داده ها می توان به elevation سطح قدامی و خلفی قرنیه، ضخامت قرنیه در نقاط مختلف، شیب تغییرات ضخامت و عمق اتاق قدامی اشاره کرد. مهمترین کاربرد این دستگاه ارزیابی بیماران متقاضی جراحی عیوب انکساری چشم می باشد که در این مــــوارد با بررســـی داده های آن، جراح می توانــد روش درمانی مناسب را برای هر بیمار خاص گزیــنش نمایـد. اطلاعات این دستگاه همچنین در تشخیص و پیگیری بیماری های اکــتاتیک قرنیه از جمله کـراتوکنوس و Pellucid marginal degeneration بسیار کمک کننده می باشد.

 

 

OCULUS Corvis Pentacam