Specular Microscopy

سلول های اندوتلیال قرنیه که داخلی تریـن لایه از لایـه های پنجگانـه ی قرنیه را تشـکیل می دهند مسئول اصلی حفظ شفافیت قرنیـه می باشــند. دستگاه اســپکولار میکروســـکوپ با اســــتفاده از پدیده ی فیزیکی specular reflection از این سلول ها تصویر برداری کرده و با شمارش تعداد و آنالیز شکل آن ها اطلاعات لازم را در مورد سلامت این لایه به دست می دهد. وجود این اطلاعات برای بررسی تحمل جراحی داخل چشمی و تشخیص بعضی از بیماری های قرنیه ضروری می باشد.