Corvis ST

 OCULUS CorvisST

 

 

ایــن دستــگاه نیــز مانند ORA برای بررسی بیــومــکانیک قرنیه طراحــــی شده و در حقیــقت یک دوربیــــن scheimpflug با سرعــــت بالاســت که میــتواند از فرایــند applanation قرنیه که توســـط airpuff ایجاد شده تصویــربرداری نموده و آن را آنالیــز نماید. داده های قابل ملاحظه ی دستــگاه عبـارت است از سرعت و میزان دفورماسیون قرنیه ، طول قسمتی از قرنیه که تحت تأثیر applanation قرار می گیرد، فشار داخل چشم و… .

 

 

OCULUS Corvis Pentacam