توپوگرافی Tracy

tracey1

 

 

همانطور که در نــام آن نهفته است، این دستگاه امــوجاج های نـوری (optical aberration) چشم را هم به صورت کلی و هم اعوجاج های قرنیه به تنهایی، با روش single ray tracing بررسی می کند. در این روش بر خــلاف دستگاه های دیگر، در هر نوبت فقط یک شــعاع نور به درون چشــم فرســتاده می شــود و شعاع نور برگشتی detect می گردد.

 

 

 

tracey83

 

 

در نهــایت اطـلاعات به دست آمده توسط دستگاه تجمیع و آنالیز می شـــود. این شیوه موجب حذف اثر تداخلی (interference) شعاع های نوری بر یکدیگر و لذا دقت بالاتر آنالیز می گردد.