Fundus Camera

بیشترین کاربرد این دستگاه در بیماران دیابتی، بیماران مبتلا بهفشارخون و سکته های چشمی  (CRVO, BRVO, CRAO, BRAO) و تومورهای مختلف شبکیه می باشد.

 

 

fondus3

جهت وضوح عروق در این نوع عکس برداری در چشم قطره ای ریخته می شود که مردمک چشم را باز می کند. این امر به طور موقت باعث کاهش دید شده که پس از چند ساعت رفع می گردد.

 

 

fundus